അതിവേഗ ഇംഗ്ലീഷ് → മലയാളം ← മലയാളം നിഘണ്ടു

 • ചുറ്റിത്തിരിയുക
 • അലഞ്ഞുനടക്കുക
 • ചുറ്റിതിരിയുക
 • നിരർത്ഥകഭാഷണം
 • അലഞ്ഞു നടക്കുക
 • ചുറ്റിയലയുക
 • അലഞ്ഞു നടക്കുന്നവൻ
 • അലഞ്ഞുതിരിയുന്നവൻ
 • ചുറ്റിസഞ്ചരിക്കുന്നവൻ
 • അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന

Wanderingly

 • അലഞ്ഞു തിരിയൽ
 • അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ്

Wandering plug

 • ഏത് വൈദ്യുതി ഗോളത്തിലും ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന പ്ലഗ്ഗ്

To wander about

 • അലഞ്ഞുതിരിയുക

Wandering about

 • അലഞ്ഞുനടക്കൽ

A wandering jew

 • സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ആൾ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക

അവലോകനത്തിനായി സമർപ്പിക്കുക പൂട്ടുക

Find Similar Words

Synonyms for wandering, phrases in alphabetical order, search the english-malayalam dictionary by letter, english - malayalam, malayalam - english.

Wandering Meaning In Malayalam

ലളിതമായ ഉദാഹരണങ്ങളും നിർവചനങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് wandering എന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുക., definitions of wandering.

1 . ഒരിടത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു; സഞ്ചാരി.

1 . travelling aimlessly from place to place; itinerant.

Examples of Wandering :

1 . അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഒരു പ്രസംഗകൻ

1 . a wandering preacher

2 . അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന നക്ഷത്രം©4984 കാഴ്ചകൾ.

2 . wandering star©4984 views.

3 . നന്ദി സർ. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഓക്ക്.

3 . thank you, mr. wandering oaken.

4 . അവൻ ഒരു പ്രേതത്തെപ്പോലെ നടക്കുന്നു.

4 . he's wandering around like a ghost.

5 . അലഞ്ഞുതിരിയാൻ വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ് മരുഭൂമി.

5 . The desert was created for wandering .

6 . പലായനം - മരുഭൂമിയിൽ അലഞ്ഞുതിരിയൽ 17.

6 . the exodus- wandering in the desert 17.

7 . എന്റെ മനസ്സ് അൽപ്പം അലയുന്നതായി ഞാൻ കരുതുന്നു.

7 . i guess my mind's wandering a little bit.

8 . മനുഷ്യൻ വഴിതെറ്റി, കാട്ടിൽ അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു.

8 . man is lost and is wandering in a jungle.

9 . വയർലെസ് വീഴ്ച / അലഞ്ഞുതിരിയുന്നത് തടയൽ സംവിധാനം.

9 . wireless fall/ wandering prevention system.

10 . സഹയാത്രികരും ഭവനരഹിതരും ആകുക

10 . to become wandering and homeless companions,

11 . വലിയ ആൽബട്രോസ്: ശക്തമായ ചിറകുകളുള്ള പക്ഷി.

11 . wandering albatrosses: bird with mighty wings.

12 . ഓരോ ആചാരങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ അലഞ്ഞുതിരിയാനുള്ള വാതിൽ കാണിച്ചുതന്നു

12 . Each ritual showed up the door for our wandering s

13 . കാട്ടിൽ വഴിതെറ്റി അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഒരാളെ കണ്ടെത്തി.

13 . a man found himself lost and wandering in a forest.

14 . പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാർ വാടകയ്‌ക്കെടുത്തു.

14 . the next morning we rented a car and went wandering .

15 . കാറ്റി, ബെൻ ഓഫ് ടു വാൻഡറിംഗ് സോൾസ് എന്നിവരുടെ ഫോട്ടോയും വാചകവും.

15 . Photo and text by Katie and Ben of Two Wandering Soles.

16 . എന്തുകൊണ്ട് അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന വേദന ബയോഇനിസിസിൽ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് :.

16 . why wandering pain is such a big problem in bioinesis:.

17 . അലഞ്ഞുതിരിയുന്നത് നിർത്തിയാൽ അവൻ തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും.

17 . if he stopped wandering , he would have to face himself.

18 . ഈ അവ്യക്തമായ വസ്തു സ്ട്രൈക്ക് സോണിലേക്ക് അലയുന്നു.

18 . this blurry object comes wandering into the strike zone.

19 . വാൻഡറിംഗ് ഹൂ എന്നതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുന്നില്ല.

19 . There are important issues missing in the Wandering Who.

20 . ഫെസിന്റെ മദീനയ്ക്ക് ചുറ്റും നടക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തുറിച്ചുനോട്ടങ്ങൾ അനുഭവപ്പെട്ടു.

20 . wandering around the fez medina, i could feel the stares.

wandering

Similar Words

Wandering meaning in Malayalam - Learn actual meaning of Wandering with simple examples & definitions. Also you will learn Antonyms , synonyms & best example sentences. This dictionary also provide you 10 languages so you can find meaning of Wandering in Hindi, Tamil , Telugu , Bengali , Kannada , Marathi , Malayalam , Gujarati , Punjabi , Urdu.

© 2024 UpToWord. All rights reserved.

wandering star meaning in malayalam

 • Online Translator & Dictionary
 • Privacy Policy

Definition, Meaning

 • Pronunciation
 • Transcription

Wandering: Malayalam translation, definition, meaning, synonyms, pronunciation, transcription, antonyms, examples

Wandering may refer to:

 • Wandering (dementia)
 • Wandering, Western Australia, a town located in the Wheatbelt region of Western Australia
 • Shire of Wandering, a local government area in the Wheatbelt region of Western Australia

Similar words: wandering

 • be wandering - അലഞ്ഞുതിരിയുക
 • I arrived here in my wanderings - എന്റെ അലഞ്ഞുതിരിയലിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്
 • go wandering - അലഞ്ഞുതിരിയുക
 • it wandering - അത് അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു
 • You live like a wandering knight - അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഒരു പട്ടാളക്കാരനെപ്പോലെയാണ് നിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത്
 • Just in case you go wandering off - നിങ്ങൾ അലഞ്ഞുതിരിയാൻ പോകുകയാണെങ്കിൽ
 • by wandering - അലഞ്ഞുതിരിഞ്ഞ്
 • wandering into - അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു
 • of wandering - അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതിന്റെ
 • lead a wandering life - അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ജീവിതം നയിക്കുക
 • wandering away - അലഞ്ഞുതിരിയുന്നു
 • from wandering - അലഞ്ഞുതിരിയുന്നതിൽ നിന്ന്
 • years of wandering - അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന വർഷങ്ങൾ
 • Partners with wandering hearts - അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഹൃദയങ്ങളുള്ള പങ്കാളികൾ
 • wandering welding - അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന വെൽഡിംഗ്

Synonyms: wandering

Antonyms: not found.

 • To save this word, you'll need to log in. Log In

wandering star

Definition of wandering star

Love words.

You must — there are over 200,000 words in our free online dictionary, but you are looking for one that’s only in the Merriam-Webster Unabridged Dictionary.

Start your free trial today and get unlimited access to America's largest dictionary, with:

 • More than 250,000 words that aren't in our free dictionary
 • Expanded definitions, etymologies, and usage notes
 • Advanced search features

Dictionary Entries Near wandering star

wandering spider

wandering tattler

Cite this Entry

“Wandering star.” Merriam-Webster.com Dictionary , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/wandering%20star. Accessed 4 Feb. 2024.

Subscribe to America's largest dictionary and get thousands more definitions and advanced search—ad free!

Play Quordle: Guess all four words in a limited number of tries. Each of your guesses must be a real 5-letter word.

Can you solve 4 words at once?

Word of the day.

See Definitions and Examples »

Get Word of the Day daily email!

Popular in Grammar & Usage

8 grammar terms you used to know, but forgot, homophones, homographs, and homonyms, 'geminates': twin sounds, your vs. you're: how to use them correctly, every letter is silent, sometimes: a-z list of examples, popular in wordplay, the words of the week - feb. 2, nine obscure beer-related words, 7 especially fitting common names for plants, 9 whiskery words for facial hair, rare and amusing insults, volume 3, games & quizzes.

Play Blossom: Solve today's spelling word game by finding as many words as you can using just 7 letters. Longer words score more points.

 • English to Malayalam Dictionary
 • GRE Word List
 • Word Pronunciation
 • Malayalam to English Dictionary
 • Malayalam to Malayalam Dictionary
 • Multi Language Dictionary (50+ Languages)
 • Malayalam Holy Bible.
 • English To Malayalam Transliteration.

English To Malayalam Dictionary.

This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service. The malayalam meaning is displayed with transliterated output (Manglish) as well & that will help people who doesn't know to read Malayalam language. Please support this free service by just sharing with your friends. If you find any bugs in this program please report me at [email protected]

ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ ദയവായി [email protected] ൽ അറിയിക്കുക.

Malayalam | മലയാളം

You need to enable javascript to run this website..

Like On Facebook.

 • Giant Panda Bear
 • Yellow-Eyed Penguin
 • Humpback Whale
 • Monitor Lizard
 • Golden Lion Tamarin
 • Killer Whale
 • Burrowing Frog
 • Royal Penguin
 • River Turtle
 • Indian Rhinoceros
 • Hammerhead Shark
 • American Foxhound
 • Stick Insect
 • Dwarf Crocodile
 • King Penguin
 • Western Gorilla
 • Black Rhinoceros
 • Cross River Gorilla
 • Bernese Mountain Dog
 • Alpine Dachsbracke
 • Basking Shark
 • Water Dragon
 • Banded Palm Civet
 • Birds Of Paradise
 • Brazilian Terrier
 • Curly Coated Retriever
 • Sumatran Elephant
 • Entlebucher Mountain Dog
 • Deutsche Bracke
 • Masked Palm Civet
 • Marine Toad
 • Asian Palm Civet
 • Leopard Tortoise
 • Pygmy Marmoset
 • Gila Monster
 • Frilled Lizard
 • Crab-Eating Macaque
 • Bichon Frise
 • Grizzly Bear
 • Sumatran Tiger
 • Sri Lankan Elephant
 • Bearded Collie
 • Pied Tamarin
 • Snapping Turtle
 • Poison Dart Frog
 • Bengal Tiger
 • Blue Lacy Dog
 • Australian Mist
 • Old English Sheepdog
 • Finnish Spitz
 • African Bush Elephant
 • White Faced Capuchin
 • Welsh Corgi
 • African Penguin
 • Asian Elephant
 • Emperor Penguin
 • X-Ray Tetra
 • Dogo Argentino
 • Tiger Shark
 • Egyptian Mau
 • Tapanuli Orang-utan
 • Stellers Sea Cow
 • American Cocker Spaniel
 • African Clawed Frog
 • Turkish Angora
 • Cavalier King Charles Spaniel
 • Fishing Cat
 • Chesapeake Bay Retriever
 • Western Lowland Gorilla
 • German Shepherd
 • Caterpillar
 • Pygmy Hippopotamus
 • Bedlington Terrier
 • Appenzeller Dog
 • English Cocker Spaniel
 • Minke Whale
 • Stag Beetle
 • Airedale Terrier
 • Asian Giant Hornet
 • West Highland Terrier
 • Pond Skater
 • Great White Shark
 • Chinstrap Penguin
 • Woolly Mammoth
 • Fox Terrier
 • Keel Billed Toucan
 • Nightingale
 • Hippopotamus
 • Chinese Crested Dog
 • American Water Spaniel
 • Cottontop Tamarin
 • Bluetick Coonhound
 • Leopard Seal
 • Borneo Elephant
 • Anatolian Shepherd Dog
 • Roseate Spoonbill
 • Guinea Fowl
 • Leaf-Tailed Gecko
 • Sperm Whale
 • Rattlesnake
 • Pink Fairy Armadillo
 • Magellanic Penguin
 • Sabre-Toothed Tiger
 • Electric Eel
 • Frigatebird
 • Common Frog
 • Elephant Shrew
 • Puffer Fish
 • Common Buzzard
 • Crested Penguin
 • Basset Hound
 • Australian Kelpie Dog
 • English Springer Spaniel
 • Howler Monkey
 • Long-Eared Owl
 • African Palm Civet
 • Humboldt Penguin
 • Red-handed Tamarin
 • Clumber Spaniel
 • Hercules Beetle
 • Bottle Nosed Dolphin
 • Galapagos Penguin
 • Arctic Wolf
 • African Tree Toad
 • Spiny Dogfish
 • Norfolk Terrier
 • American Staffordshire Terrier
 • Umbrellabird
 • Spectacled Bear
 • Doberman Pinscher
 • Dogue De Bordeaux
 • Norwegian Forest
 • Darwin's Frog
 • Flying Squirrel
 • Japanese Chin
 • South China Tiger
 • Bolognese Dog
 • Grasshopper
 • Neanderthal
 • Desert Tortoise
 • Patas Monkey
 • Field Spaniel
 • Flat Coat Retriever
 • Boston Terrier
 • Estrela Mountain Dog
 • Saint Bernard
 • Dusky Dolphin
 • Sumatran Rhinoceros
 • Tibetan Mastiff
 • Zebra Shark
 • American Coonhound
 • Japanese Macaque
 • Black Widow Spider
 • Australian Shepherd
 • Cesky Fousek
 • Little Penguin
 • Golden Oriole
 • Greater Swiss Mountain Dog
 • Neapolitan Mastiff
 • Red Knee Tarantula
 • Collared Peccary
 • Common Toad
 • Eastern Lowland Gorilla
 • American Bulldog
 • Scorpion Fish
 • Butterfly Fish
 • Siberian Tiger
 • Jack Russel
 • Alaskan Malamute
 • Elephant Seal
 • Staffordshire Bull Terrier
 • Indochinese Tiger
 • Giant Schnauzer
 • Horned Frog
 • Bavarian Mountain Hound
 • Australian Terrier
 • Vampire Bat
 • Epagneul Pont Audemer
 • Spadefoot Toad
 • Spider Monkey
 • Labradoodle
 • Clouded Leopard
 • Whale Shark
 • Malayan Civet
 • English Shepherd
 • White Rhinoceros
 • Rockhopper Penguin
 • Highland Cattle
 • Proboscis Monkey
 • Sand Lizard
 • Giant African Land Snail
 • Border Collie
 • Labrador Retriever
 • African Forest Elephant
 • Green Bee-Eater
 • Common Loon
 • Basenji Dog
 • Carolina Dog
 • Hermit Crab
 • French Bulldog
 • Grey Mouse Lemur
 • Horseshoe Crab
 • Greenland Dog
 • Striped Rocket Frog
 • American Pit Bull Terrier
 • Vervet Monkey
 • Russian Blue
 • Boykin Spaniel
 • White Tiger
 • Macaroni Penguin
 • Javan Rhinoceros
 • Sumatran Orang-utan
 • Afghan Hound
 • Raccoon Dog
 • Golden Retriever
 • Eastern Gorilla
 • African Civet
 • Caiman Lizard
 • Australian Cattle Dog
 • Ibizan Hound
 • Cairn Terrier
 • African Wild Dog
 • Bearded Dragon
 • Arctic Hare
 • Border Terrier
 • Tiger Salamander
 • Asiatic Black Bear
 • Edible Frog
 • Galapagos Tortoise
 • Komodo Dragon
 • Grey Reef Shark
 • Fire-Bellied Toad
 • Radiated Tortoise
 • Bactrian Camel
 • Gentoo Penguin
 • Mountain Lion
 • Emperor Tamarin
 • American Eskimo Dog
 • Tasmanian Devil
 • Geoffroys Tamarin
 • Indian Star Tortoise
 • Aldabra Giant Tortoise
 • Nurse Shark
 • Hummingbird
 • Water Buffalo
 • Yorkshire Terrier
 • Siberian Husky
 • Bull Mastiff
 • Bull Terrier
 • Monte Iberia Eleuth
 • Purple Emperor
 • Irish WolfHound
 • Woolly Monkey
 • Affenpinscher
 • Glass Lizard
 • Bornean Orang-utan
 • Squirrel Monkey
 • Newfoundland
 • Malayan Tiger
 • Thorny Devil
 • Indian Elephant
 • Black Russian Terrier
 • River Dolphin
 • Silver Dollar
 • Leopard Cat
 • Irish Setter
 • Mountain Gorilla
 • Indian Palm Squirrel
 • Siamese Fighting Fish
 • Adelie Penguin
 • German Pinscher
 • Chili Pepper
 • Purple Mangosteen
 • Passionfruit
 • Dragonfruit
 • Blackcurrant
 • Salal Berry
 • Bell Pepper
 • Pomegranate
 • Blood Orange
 • Huckleberry
 • Boysenberry
 • Canary Melon

Search Word | പദം തിരയുക

Pronunciation of wandering   sorry, pronunciation doesn't support in this browser, english meaning.

 • That which wanders.
 • Travelling with no preset route; roaming.
 • Irregular turning of the eyes.
 • Aimless thought.
 • Straying from a desired path.
 • Disordered speech or delirium.
 • Present participle of wander.

Malayalam Meaning

× --> അനവഹിതമായ - Anavahithamaaya | Anavahithamaya × --> അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന - Alanjunadakkunna

Examples | ഉദാഹരണങ്ങൾ

സമതുല്യമായത് : equivalent words for wandering.

Unsettled , Indirect

പരാമര്‍ശം : Cross Reference words for Wandering

Devious , Delirious , Deviation , Delirium , Aberration , Wandering Abscess , Wandering Spiders , Wandering Cells , Wandering Jew , Wandering Shearwater

Variant for Wandering

Verb stem for wandering, പ്രാസം : rhymes with wandering.

Pondering , Squandering

ഒരേ സാഹചര്യം : Same Context words for Wandering

Excursion , Wanderer , Foray , Sojourn , Pilgrimage , Vigil , Stroll , Toil , Explorations , Journey

Found Wrong Meaning for Wandering ?

Like & share..

English - Malayalam Dictionary

Jenson ..That's My Name!!

Follow Me »»

wandering star meaning in malayalam

***** The Parts Of Malayalam Dictionaries' ( English-Malayalam , Malayalam-Malayalam & Malayalam-English ) Data are from Olam dataset (OdBL) .

wandering star meaning in malayalam

SHABDKOSH

English Malayalam Dictionary | ആംഗലേയം മലയാളം ശബ്ദകോശം

The keyboard uses the ISCII layout developed by the Government of India. It is also used in Windows, Apple and other systems. There is a base layout, and an alternative layout when the Shift key is pressed. If you have any questions about it, please contact us.

 • Pronunciation
 • Word Network
 • Inflections
 • More matches
 • Word Finder

wander - Meaning in Malayalam

 • ചുറ്റിയലയുക
 • ചുറ്റിതിരിയുക

wander Word Forms & Inflections

Definitions and meaning of wander in english, wander verb.

 • digress , divagate , stray
 • "Don't digress when you give a lecture"
 • "her mind wanders"
 • "She always digresses when telling a story"

cast , drift , ramble , range , range , roam , roll , rove , stray , swan , swan , swan , tramp , vagabond

അന്വഷിച്ച് അലയുക, ... Subscribe

 • "roving vagabonds"
 • "The cattle roam across the prairie"
 • "The gypsies roamed the woods"
 • "the laborers drift from one town to the next"
 • "the wandering Jew"
 • "They rolled from town to town"

meander , thread , weave , wind , wind

 • "sometimes, the gout wanders through the entire body"
 • "the path meanders through the vineyards"
 • "the river winds through the hills"
 • "After dinner, we wandered into town"

betray , betray , cheat on , cheat , cuckold

 • "Might her husband be wandering?"
 • "She cheats on her husband"

Synonyms of wander

 • cast , drift , ramble , range , roam , roll , rove , stray , swan , tramp , vagabond
 • meander , thread , weave , wind
 • betray , cheat , cheat on , cuckold

More matches for wander

What is another word for wander ?

Sentences with the word wander

Words that rhyme with wander

English Malayalam Translator

Words starting with

What is wander meaning in malayalam.

Other languages: wander meaning in Hindi

Tags for the entry "wander"

What is wander meaning in Malayalam, wander translation in Malayalam, wander definition, pronunciations and examples of wander in Malayalam.

Download SHABDKOSH Apps for Android and iOS

Ad-free experience & much more

wandering star meaning in malayalam

30 most commonly used idioms

wandering star meaning in malayalam

English tenses

wandering star meaning in malayalam

Direct and Indirect speech

Our Apps are nice too!

Dictionary. Translation. Vocabulary. Games. Quotes. Forums. Lists. And more...

Vocabulary & Quizzes

Try our vocabulary lists and quizzes.

Vocabulary Lists

We provide a facility to save words in lists.

Basic Word Lists

Custom word lists.

You can create your own lists to words based on topics.

Login/Register

To manage lists, a member account is necessary.

Share with friends

Social sign-in.

wandering star meaning in malayalam

Translation

If you want to access full services of shabdkosh.com

Please help Us by disabling your ad blocker Extensions.

Spelling Bee

Hear the words in multiple accents and then enter the spelling. The games gets challenging as you succeed and gets easier if you find the words not so easy.

The game will show the clue or a hint to describe the word which you have to guess. It’s our way of making the classic hangman game!

Antonym Match

Choose the right opposite word from a choice of four possible words. We have thousand of antonym words to play!

Language Resources

Get our apps, keep in touch.

 • © 2024 SHABDKOSH.COM, All Rights Reserved.
 • Terms of Use
 • Privacy Policy

Liked Words

SHABDKOSH Logo

Shabdkosh Premium

Try SHABDKOSH Premium and get

 • Ad free experience.
 • No limit on translation.
 • Bilingual synonyms translations.
 • Access to all Vocabulary Lists and Quizzes.
 • Copy meanings.

Already a Premium user?

Theme and Font Size

United States

SITE SETTINGS

GBP

WHAT IS A WANDERING STAR?

Wandering stars, also called ‘intergalactic stars’, ‘intracluster stars’ or ‘rogue stars’, are stars that are not gravitationally tied to a par ticular galaxy – they exist between galaxies. These stars, first discovered in 1997, probably formed inside galaxies, but were later expelled, perhaps during galaxy mergers or by a close encounter with a supermassive black hole. Astronomers estimate that rogue stars comprise between 15–50 per cent of all stars in galaxy clusters. The Virgo galaxy cluster, for example, contains perhaps 1 trillion rogue stars! Closer to home, at least 675 rogue stars have been found between the Milk y Way and the Andromeda Galaxy. AG

Pocketmags Plus

This article is from...

View Issues

Other Articles in this Issue

Basket - 0 items.

Pocketmags Plus

The Meaning Behind The Song: I Was Born Under A Wandering Star by Lee Marvin

Lee Marvin’s iconic rendition of “I Was Born Under A Wandering Star” has become synonymous with adventure and wanderlust. Released in 1969 as part of the soundtrack for the epic Western film “Paint Your Wagon,” the song captures the essence of a nomadic spirit and the longing for freedom in its lyrics. The powerful vocals and rich instrumentation create a profoundly moving musical experience. But what is the true meaning behind this timeless song?

Table of Contents

At its core, “I Was Born Under A Wandering Star” conveys the longing for a life less ordinary, a desire to break away from the mundane and venture into the unknown. The song reflects the human spirit’s innate need for exploration and the pursuit of new horizons. It speaks to those who feel confined by the constraints of daily life and yearn for the open road, where possibilities are endless and the world is their oyster.

Frequently Asked Questions:

1. what inspired lee marvin to record this song.

The charismatic Lee Marvin found a deep personal connection to the lyrics of “I Was Born Under A Wandering Star.” Having served in the Marine Corps during World War II, Marvin had a taste of the nomadic life during his military service and found solace in the freedom and adventure it provided. The song resonated with his own experiences and helped him express his longing for a life unrestrained.

2. Who wrote the lyrics and composed the music for “I Was Born Under A Wandering Star”?

The song was written by Alan Jay Lerner and composed by Frederick Loewe for the musical film “Paint Your Wagon.” Lerner’s evocative lyrics beautifully capture the spirit of wanderlust and the allure of an untamed existence. Loewe’s enchanting music sets the perfect backdrop for Marvin’s soul-stirring interpretation.

3. How did Marvin’s rendition of the song become such a hit?

Marvin’s raw and authentic delivery struck a chord with audiences around the world. His deep, gravelly voice combined with the melancholic tone of the song resonated deeply, captivating listeners from all walks of life. Marvin’s performance in “Paint Your Wagon” further solidified the song’s popularity, ensuring its lasting impact on popular culture.

4. Has “I Was Born Under A Wandering Star” been covered by other artists?

Yes, the song has been covered by various artists over the years, each bringing their own unique interpretation to the beloved tune. Notable renditions include those by Johnny Cash, Frank Sinatra, and Olivia Newton-John. Despite these alternative versions, Marvin’s original remains the definitive rendition that continues to captivate audiences.

5. What does the line “Wheel me away on the day I die” signify?

This poignant line signifies the protagonist’s desire to stay true to their nomadic spirit even in death. The lyrics express the longing to be forever carried away by the open road, a final journey that represents the ultimate exploration and freedom. It embodies the idea of a life lived on one’s own terms until the very end.

6. How did the song’s inclusion in “Paint Your Wagon” impact its popularity?

“Paint Your Wagon,” a Western musical film released in 1969, introduced “I Was Born Under A Wandering Star” to a wide audience. The combination of Marvin’s compelling performance and the film’s success catapulted the song to new heights of popularity. The movie’s portrayal of a vibrant and adventurous lifestyle further enhanced the song’s significance.

7. Why do you think this song continues to resonate with audiences today?

The enduring appeal of “I Was Born Under A Wandering Star” lies in its universal message of wanderlust and the longing for a life unconstrained. The song speaks to the desire for freedom, exploration, and the fulfillment that comes from venturing into the unknown. Its timeless quality ensures that audiences from every era can relate to its sentiments.

8. Has “I Was Born Under A Wandering Star” been recognized with any awards?

While the song itself did not receive any major awards, it has etched its place in music history as a classic. Lee Marvin’s performance and the lasting impact of “Paint Your Wagon” have garnered critical acclaim and cemented the song’s significance in popular culture.

9. How has the song been used in popular culture outside of “Paint Your Wagon”?

“I Was Born Under A Wandering Star” has not only been associated with the film, but it has also been featured in TV shows, commercials, and even parodies. Its inclusion in various media forms has further solidified its place in popular culture and amplified its recognition among diverse audiences.

10. Are there any covers of the song that stand out?

While various artists have offered their unique interpretations of “I Was Born Under A Wandering Star,” Johnny Cash’s rendition in 1989 holds a special place. Cash’s distinctive voice and captivating storytelling ability added another layer of depth and emotion to the song, making it a standout interpretation worth listening to.

11. What are some other songs that convey a similar spirit of wanderlust?

For those captivated by the allure of wanderlust, several songs might resonate deeply. “On the Road Again” by Willie Nelson, “Ramblin’ Man” by The Allman Brothers Band, and “Bohemian Rhapsody” by Queen are just a few examples of songs that evoke a similar sense of adventure and the longing for a nomadic lifestyle.

12. How has “I Was Born Under A Wandering Star” influenced other artists?

Lee Marvin’s powerful rendition of the song has undoubtedly left its mark on various artists. Many performers credit his interpretation as an inspiration and a benchmark for capturing the essence of wanderlust and the longing for freedom in their own music. The song continues to serve as a touchstone for artists exploring similar themes.

With its timeless lyrics and impassioned performance, “I Was Born Under A Wandering Star” has captured the hearts of countless listeners for generations. It embodies the spirit of adventure, the yearning for something more, and the desire to break free from the chains of routine. Lee Marvin’s rendition allows the song to transcend time, continuing to resonate with audiences and inspire individuals to embrace their own wandering spirits.

About The Author

Dean maldonado, leave a comment cancel reply.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

bottom_desktop desktop:[300x250]

IMAGES

 1. 30 Malayalam Stars In Astrology In Order

  wandering star meaning in malayalam

 2. Chathayam Nakshatra Phalam : അമിതദേഷ്യവും തിരിച്ചടികളും ഈ നക്ഷത്രത്തിന്

  wandering star meaning in malayalam

 3. 33 Malayalam Stars In Astrology In Order

  wandering star meaning in malayalam

 4. 32 Vishaka Star Astrology In Malayalam

  wandering star meaning in malayalam

 5. വീട് വെക്കുമ്പോള്‍ 27 നക്ഷത്രക്കാരും വാസ്തുപ്രകാരം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട

  wandering star meaning in malayalam

 6. 30 Malayalam Stars In Astrology In Order

  wandering star meaning in malayalam

VIDEO

 1. ജൂലൈ 20 മുതൽ സാമ്പത്തികമായി കുതിച്ചുയരുന്ന നാളുകാർ Malayalam Astrology

 2. Time Travel ന്റെ ശാസ്ത്രം

 3. christams star meaning @@

 4. സിനിമ നടിയെ പോലെ ഉണ്ടല്ലോ കാണാൻ.... നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ..?? #ytshort #shorts #short

 5. അടങ്ങി നിൽക്ക് കുഞ്ഞിപ്പുഴു.. കള്ളക്കുറുമ്പിയാണല്ലോ പെണ്ണ് #ytshort #photography #viral

 6. wandering ki Hindi meaning

COMMENTS

 1. "wandering" Malayalam meaning. മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം

  മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം - ഓളം Wandering ♪ വാൻഡറിങ് വിശേഷണം അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന അനവഹിതമായ To wander about ♪ റ്റൂ വാൻഡർ അബൗറ്റ് ക്രിയ അലഞ്ഞുതിരിയുക A wandering jew നാമം സ്ഥിരതയില്ലാത്ത ആൾ Wandering about ♪ വാൻഡറിങ് അബൗറ്റ് നാമം അലച്ചിൽ ക്രിയ അലഞ്ഞുനടക്കൽ Wandering plug ♪ വാൻഡറിങ് പ്ലഗ് നാമം ഏത് വൈദ്യുതി ഗോളത്തിലും ഘടിപ്പിക്കാവുന്ന പ്ലഗ്ഗ് Wanderingly

 2. നക്ഷത്രം

  പ്രധാന താൾ ഉള്ളടക്കം; സമകാലികം; പുതിയ താളുകൾ ഏതെങ്കിലും താൾ

 3. "Wander" Malayalam meaning. മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം

  Wandering ♪ വാൻഡറിങ് വിശേഷണം അലഞ്ഞുനടക്കുന്ന അനവഹിതമായ Wanderings ♪ വാൻഡറിങ്സ് നാമം സഞ്ചാരങ്ങൾ Wanderingly നാമം അലഞ്ഞു തിരിയൽ അലച്ചിൽ - അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ്

 4. The Meaning Behind The Song: Wandering Star by Portishead

  The Lyrical Journey. "Wandering Star" takes listeners on an introspective exploration of feelings of longing, detachment, and introspection. The song emulates a melancholic atmosphere that transports the listener into a realm of emotional vulnerability. The lyrics, penned by Portishead's lead vocalist, Beth Gibbons, evoke a sense of ...

 5. Wandering Meaning in Malayalam : Wandering in Malayalam : Malayalam

  Wandering Meaning in Malayalam : Wandering in Malayalam : Malayalam meaning of Wandering : Wandering മലയാളം അർത്ഥം : Online English Malayalam Dictionary : Jenson.in Try Animals Seal Mandrill Elephant Seal Asian Elephant Spider Monkey Indian Rhinoceros Clumber Spaniel Whale Shark Frilled Lizard Grey Seal Minke Whale Grey Reef Shark Fig Apricot

 6. What does "wandering stars" mean in Jude 1:13?

  BDAG says about the term: "only in the combination ἀστέρες πλανῆται" and "mostly of the planets, which appeared to 'wander' across the skies among the fixed stars". It might be worth adding that the English word "planets" is borrowed from the Greek πλανῆται. Stars are very bright, so it is a perfect analogy.

 7. wandering

  What is wandering meaning in Malayalam? The word or phrase wandering refers to of a path e.g., or having no fixed course, or migratory, or travelling about without any clear destination. See wandering meaning in Malayalam, wandering definition, translation and meaning of wandering in Malayalam. Find wandering similar words, wandering synonyms.

 8. WANDERING Meaning in Malayalam

  WANDERING Meaning in Malayalam - Malayalam Translation Meaning in Malayalam - Malayalam Translation അലഞ്ഞു ചുറ്റിത്തിരിയുന്നത് Examples of using Wandering in a sentence and their translations For you were like wandering sheep. നിങ്ങൾ ആടുകളെ അലഞ്ഞു പോലെ ആയിരുന്നു. It's not smart to go wandering so far from home.

 9. Wandering Meaning In Malayalam

  1. ഒരിടത്തുനിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് ലക്ഷ്യമില്ലാതെ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നു; സഞ്ചാരി. 1. travelling aimlessly from place to place; itinerant. Examples 1. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഒരു പ്രസംഗകൻ 1. a wandering preacher 2. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന നക്ഷത്രം©4984 കാഴ്ചകൾ. 2. wandering star©4984 views. 3. നന്ദി സർ. അലഞ്ഞുതിരിയുന്ന ഓക്ക്. 3. thank you, mr. wandering oaken. 4.

 10. Wandering: Malayalam translation, definition, meaning, synonyms

  Wandering - Malayalam translation, definition, meaning, synonyms, pronunciation, transcription, antonyms, examples. English - Malayalam Translator.

 11. star

  (astronomy) a celestial body of hot gases that radiates energy derived from thermonuclear reactions in the interior any celestial body visible (as a point of light) from the Earth at night someone who is dazzlingly skilled in any field

 12. Wandering star Definition & Meaning

  wandering star: [noun] any of the seven planets of ancient astronomy.

 13. The Meaning Behind The Song: Wandering Star by Portishead

  Write in English and use . for headings. First, format the article title with : "The Meaning Behind The Song: Wandering Star by Portishead". Next, let's create a table with 2 columns and some rows containing the following information: Title, Artist, Writer/Composer, Album, Release Date, Genre, Duration, Producer, if any information is not available, skip it and don't add it to table.

 14. Wandering Meaning in Malayalam : Wandering in Malayalam : Malayalam

  English To Malayalam Dictionary. This service is a free English - Malayalam Dictionary with English & Malayalam meaning of more than 125000 words. You can find out equivalent Malayalam meaning, definitions, Synonyms & more of any English word by using this service.

 15. wandering meaning in malayalam

  to Malayalam Dictionarywandering wandering അലഞ്ഞു definition verb he wandered aimlessly through the narrow streets walk or move in a leisurely, casual, or aimless way. adjective a wandering preacher traveling aimlessly from place to place; itinerant. translation of 'wandering' verb ചുറ്റിത്തിരിയുക Credits: Google Translate

 16. wander

  Dictionary Pronunciation Word Network Thesaurus Rhymes Trends wander - Meaning in Malayalam IPA: wɑndər Malayalam: വാന്ഡര Practice translation Network Error. Translated by SHABDKOSH translator. wander - Meaning in Malayalam Sorry, exact match is not available in the bilingual dictionary. 13 We are constantly improving our dictionaries.

 17. WHAT IS A WANDERING STAR?

  Wandering stars, also called 'intergalactic stars', 'intracluster stars' or 'rogue stars', are stars that are not gravitationally tied to a par ticular galaxy - they exist between galaxies. These stars, first discovered in 1997, probably formed inside galaxies, but were later expelled, perhaps during galaxy mergers or by a close ...

 18. The Meaning Behind The Song: I Was Born Under A Wandering Star by Lee

  The enduring appeal of "I Was Born Under A Wandering Star" lies in its universal message of wanderlust and the longing for a life unconstrained. The song speaks to the desire for freedom, exploration, and the fulfillment that comes from venturing into the unknown. Its timeless quality ensures that audiences from every era can relate to its ...

 19. How to say "wandering star" in Swahili

  wandering star. Swahili Translation. nyota iliyopotea. Find more words! wandering star.

 20. What is another word for "wandering star"?

  Synonyms for wandering star include wanderstar, planet, world, globe, sphere, orb, earth, terrene, asteroid and planetoid. Find more similar words at wordhippo.com!

 21. How to say "wandering star" in Latin

  wandering star. Latin Translation. stella erranti. More Latin words for wandering star. stella erratica noun. wandering star, planet. Find more words!